Достава извештаја


Упутство


- Упутство о поступку достављања извештајне документације

Сточарска година почиње 1. октобра а завршава се 30. септембра. У току сточарске године, свака Основна одгајивачка организација треба да достави извештајну документацију у предвиђеним временским роковима и на одговарајућим обрасцима матичне евиденције. Вођење основне матичне евиденције и достављање података Главној одгајивачкој организацији у виду извештајне документације, могуће је спровести у писменој или електронској форми.Извештајна документација у електронској форми

Када се извештајна документација доставља у електронској форми, Основна одгајивачка организација је у обавези да попуни и печатом овери предвиђени образац (електронска документација), који даље на оверу прослеђује Регионалној и Главној одгајивачкој организацији. Електронска извештајна документација ће се сматрати прихваћеном, тек пошто је извршена провера о њеном приспећу, што се потврђује оверавањем поменутог обрасца од стране Регионалне и Републичке одгајивачке организације. Након тога, одговорна лица Републичке одгајивачке организације ће Основној одгајивачкој организацији доставити оверену копију обрасца, која је уједно и потврда о извршеној предаји извештајне документације.Основна одгајивачка организација је у обавези да извештајну документацију доставља у електронским форматима у којима се подаци могу користити и даље обрађивати (на пример у Еxцел формату). Електронски формати које нису у потпуности подесни за обраду (на пример скенирана и фотографисана документа, пдф формати и слично) неће бити прихваћени као вид електронске извештајне документације.


Извештајна документација у писменој форми

-Када се извештајна документација доставља у писменој форми, Основна одгајивачка организација је у обавези да попуни спецификацију која прати извештајну документацију. Садржина спецификације је ближе објашњена у обрасцу „спецификација“.Рокови

Оверени спискови закључених лактација по расама и регистар производње и оцене квалитета телади по расама од стране Основне и Регионалне одгајивачке организације се достављају тромесечно, односно од 1. до 15. јануара, од 1. до 15. априла, од 1. до 15. јула и од 1. до 15. октобра.

План спровођења селекцијских смотри у току текуће сточарске године доставити најкасније до 30. марта.
Комисијске записнике о извршеној селекцијској смотри доставити најкасније 15 дана након смотре.

Рокови за пријаве и извештаји о извршеним Мерама селекције тј. из одгајивачких програма, достављају се у зависности од термина Конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Обрасце Г1 - бројно стање говеда у контролисаним запатима по расама, Г2 – преглед плодности крава у контролисаним запатима по расама и преглед млечности крава по расама који обухватају период од 1. октобра до 30. септембра текуће сточарске године, достављају се најкасније 15. 01.

Захтеви за ХБ и РБ број достављају се:
од 01. јануара до 14. јануара,

од 01. априла до 14. априла,

од 01. јула до 14. јула,

од 01. октобра до 14. октобра